Verdidokument

Verdidokumentets formål og anvendelsesområde

Verdidokumentets oppgave er å gi en nærmere beskrivelse av Kvinner i Nettverks (KiN) verdier for våre medarbeidere og ledere. Dokumentet er ment for vårt internasjonale styre, internasjonale ledere, nasjonale ledere, regionale ledere, misjonsledere, samt våre frivillige medarbeidere som på ulike måter representer KiN offentlig.

Kvinner i Nettverks motto: ”Guds kvinner i frihet enhet og mangfold”.
KiNs visjon: ”Vi er en fellesskristen stiftelse som har et kall til å formidle vekkelse, frihet og utrustning til kvinner. Gjennom arrangementer og nettverksbygging vil vi inspirere den enkelte til helhjertet tilbedelse og etterfølgelse av Jesus Kristus. Vi vil formidle et gudsliv som forvandler menneskeliv – lokalt og globalt”.

Vårt fundament

Vårt fundament er Guds Ord slik vi møter det i Bibelen. Bibelen er den øverste og endelige autoritet i alle spørsmål som har med kristen tro og liv å gjøre. Gjennom de bibelske skriftene åpenbarer Gud sin vilje med våre liv.

Kvinner i Nettverks ledere og medarbeidere er forpliktet på Den Apostoliske Trosbekjennelsen.
KiN gir sin tilslutning til Lausannepakten.
KiN er en felleskristen stiftelse, uten konfesjonell tilknytning til ett kirkesamfunn.

Våre verdier

I lære og liv vil vi formidle den frihet til kvinnen som Jesu frigjørende verk på korset tilveiebrakte. Frelsesverket på Golgata er sentralt i stiftelsens formidling.

Kvinner i Nettverk vektlegger at den enkelte leder og medarbeider er gitt det privilegium å kunne leve et liv i bønn og tilbedelse.

Vi vil fremme et nært, aktivt, tillitsfullt og daglig forhold til Guds Ord.

Kvinner i Nettverk er felleskristent i grunnholdning, og ønsker å inspirere og tjene lokalmenigheten. I kraft av å være felleskristent arbeid vil vi fremme dialog og samarbeid mellom menigheter, fellesskap og organisasjoner lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Den lokale menighet og fellesskap er vesentlig for tilhørighet og vekst, og er det naturlige uttrykk for Guds Rike på det enkelte lokale sted.

Vi vil stå for en raushet i vårt arbeide; ”I de små ting frihet, i de store ting enighet og i alle ting kjærlighet”.

Kvinner i Nettverks ledere praktiserer i arbeid og sinnelag et tjenende lederskap. Vi ønsker å ha en dyp respekt for alt det Gud har lagt ned i den enkelte kvinne, og vi er overgitt til å se hver og en komme inn i alt det Gud har for henne.

KIN ønsker å fremme et syn på at mann og kvinne er likeverdige og har et felles oppdrag i og vise et helt og sant bilde av Guds karakter.

Vi er relasjonsorientert i vår arbeidsform. Våre konferanser, grupper og virksomhetsutrykk søker å fremme varme, trygge og dynamiske relasjoner.

Innenfor Kvinner i Nettverks formål og verdier gis det stor frihet til den enkelte gruppe. Vi ønsker å skape et stort rom for initiativ, engasjement og frivillig innsats.

Som en kristen stiftelse er vi misjonale i vår grunnholdning og uttrykk. KIN er involvert i ulike misjonsprosjekter som tilrettelegger for utdanning, helse, fadderordninger for barn og familier, hjelp til selvhjelp , brønnborboring og bygging og drift av hjem for foreldreløse barn med mer.

Etikk

I de etiske spørsmål henter vi vår veiledning fra Bibelen, konkretisert i de ti bud, kjærlighetsbudet og i Det Nye Testamentets formaninger.
Fordi livet er ukrenkelig sier KIN nei til abort og aktiv dødshjelp.
Kvinner i Nettverk står for det tradisjonelle og bibelske synet på samliv, der rammen for ekteskapet er mellom mann og kvinne.
Rusmisbruk er uforenlig med engasjement i Kvinner i Nettverk.
Kvinner i Nettverk som stiftelse pålegger taushetsplikt for våre ledere og medarbeidere..

http://norme.no/om-norme/lausannepakten/

Vi tror

Våre
verdier

Vi møtes

Våre
møtepunkt

Vi gir

Vårt
misjonsarbeid

x

GI EN GAVE/STØTT ET PROSJEKT

Støtt våre prosjekter
ALLE bidrag hjelper

Takk for din støtte